Polityka dotycząca plików cookies

Cookies, czyli niewielkie ilości danych, które nasze serwery wysyłają do Twojego komputera, a które pozwalają nam lepiej wykorzystać nasze serwery i dostosować ich zawartość do Twoich potrzeb.

Prawie każda strona internetowa na świecie korzysta z plików cookies. Cookies zwiększają przyjazność dla użytkownika wielokrotnie odwiedzanej strony internetowej i dlatego są dla Państwa użyteczne. Jeśli używasz tego samego komputera i tej samej przeglądarki internetowej do odwiedzania naszej strony, pliki cookie pomagają komputerowi zapamiętać odwiedzane strony i ustawienia strony.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej, pliki cookies mogą być również zapisywane na Państwa komputerze przez operatorów systemów reklamowych, które działają na naszej stronie internetowej. Nasza firma korzysta również z systemów Google w ramach remarketingu. Wykorzystujemy dane remarketingowe wyłącznie do segmentacji odwiedzających w celu dostarczenia bardziej odpowiednich komunikatów reklamowych. Segmenty tworzone są na podstawie kilku ogólnych wzorców zachowań odwiedzających.

Standardowe przeglądarki internetowe (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome itp.) obsługują zarządzanie plikami cookie. W ramach ustawień przeglądarki można ręcznie usunąć, zablokować lub całkowicie wyłączyć poszczególne pliki cookies, albo zablokować lub włączyć je tylko dla poszczególnych stron internetowych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z pomocy przeglądarki. Jeśli Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookies, przyjmiemy, że zgadzasz się na używanie przez nasze serwery standardowych plików cookies.

Nie używamy plików cookies do celów innych niż czysto techniczne, nie wiążemy danych uzyskanych za pomocą plików cookies z żadnymi innymi danymi i pracujemy z plikami cookies w taki sposób, że nie pozwalają one na identyfikację konkretnych osób.

Istnieją tymczasowe pliki cookie i stałe pliki cookie. Tymczasowe pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika tylko do momentu wyjścia z przeglądarki. Tymczasowe pliki cookie umożliwiają zachowanie informacji podczas przechodzenia z jednej strony internetowej na drugą i eliminują konieczność ponownego wprowadzania niektórych danych. Trwałe pliki cookie pomagają zidentyfikować komputer użytkownika w przypadku ponownego odwiedzenia naszej witryny, ale nie pozwalają na identyfikację użytkownika w żaden sposób osobiście. Trwałe pliki cookie pozwalają nam dostosować naszą stronę do zainteresowań użytkownika, ale nie możemy w żaden sposób zidentyfikować go osobiście, a odpowiednie dane przechowujemy całkowicie anonimowo i nie łączymy ich z żadnymi innymi danymi.

Ta strona korzysta z Google Analytics i HotJar.

Ta strona korzysta z Google Analytics dostarczanego przez Google, Inc („Google”), a także HotJar. Oba serwisy wykorzystują pliki cookies w celu gromadzenia informacji o użytkowniku strony w celu oceny korzystania ze strony i generowania raportów o jej aktywności dla jej operatorów, a także w celu świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu w ogóle. Są to anonimowe dane analityczne.

Standardowe przeglądarki internetowe (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome itp.) obsługują zarządzanie plikami cookies. W ramach ustawień przeglądarki możliwe jest ręczne usunięcie, zablokowanie lub całkowity zakaz stosowania poszczególnych plików cookies, albo zablokowanie lub zezwolenie na ich stosowanie tylko dla poszczególnych stron internetowych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z pomocy przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się zablokować pliki cookie, może nie być w stanie uzyskać dostępu do wszystkich funkcji tej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę plików cookies, przyjmiemy, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji na temat przetwarzania i wykorzystywania danych można znaleźć w warunkach Google dla Google Analytics i dla HotJar pod adresem https://www.hotjar.com/privacy.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych i osoba, której dane dotyczą

Administratorem danych jest firma prowadząca tę stronę, serwis rezerwacyjny.

Podmiotem danych jest osoba fizyczna, która przekazała administratorowi swoje dane osobowe na podstawie umowy najmu, umowy kupna, umowy o świadczenie usług lub innej umowy zawartej z administratorem. Osobą, której dane dotyczą może być również osoba fizyczna, której dane osobowe Administrator pozyskał z innych legalnych źródeł.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim zostały mu one przekazane przez osoby, których dane dotyczą lub w zakresie, w jakim Administrator pozyskał je z innych legalnych źródeł. Obejmuje to: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu.

Cel przetwarzania danych osobowych, zgoda ogólna

Administrator przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, w celu realizacji umowy zawartej między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, za pomocą zdalnych środków komunikacji elektronicznej lub w formie pisemnej, wypełnienia obowiązków prawnych oraz w celu marketingu bezpośredniego (tj. oferowania produktów i usług administratora), w tym wysyłania komunikatów handlowych w rozumieniu ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego.

Ocena konieczności przetwarzania danych

Administrator zobowiązuje się do ochrony prywatności osób, których dane dotyczą i dlatego przetwarza dane osobowe tylko w zakresie ściśle niezbędnym do realizacji podanych celów przetwarzania.

Czas trwania przetwarzania danych osobowych

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy, Administrator przetwarza dane osobowe przez okres trwania stosunku umownego, a następnie przez kolejne 10 lat, z uwzględnieniem długości okresu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za szkodę lub krzywdę. W przypadku przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, Administrator przetwarza dane osobowe przez okres przewidziany przepisami prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator przetwarza dane osobowe przez okres 10 lat, chyba że do tego czasu zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie wycofana. Nie narusza to obowiązku administratora do przetwarzania danych osobowych przez okres określony przez odpowiednie przepisy lub zgodnie z nimi.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, udzieliła administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, może w każdej chwili bezpłatnie wycofać swoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wpływa również na przetwarzanie danych osobowych, które Administrator przetwarza na innej podstawie prawnej niż zgoda (tj. w szczególności jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, obowiązku prawnego lub z innych przyczyn określonych w obowiązujących przepisach prawa).

Dostęp do danych osobowych

Do danych osobowych osób, których dane dotyczą, może mieć dostęp administrator danych oraz, w stosownych przypadkach, odbiorcy zewnętrzni, którzy zapewniają odpowiednie zabezpieczenia i których przetwarzanie spełnia wymogi wynikające z obowiązującego prawa oraz zapewnia odpowiednią ochronę praw osób, których dane dotyczą.

Loading
Loading