Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro klienty služeb resortu Panský dům a Pyramida.

PANSKÝ DŮM A PYRAMIDA S.R.O.

Jizerka 20
468 50 Kořenov
IČO: 26049082, DIČ CZ26049082

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 22335
Datum zápisu: 9. listopadu 2005 (dále jen „ubytovatel“)

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí jednání mezi klientem a ubytovatelem, které není upraveno odchylně individuální smlouvou.

 1. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ
 • Objednat pobyt v hotelu lze písemnou formou (poštou, e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách Panského domu a Pyramidy – jizerka.cz), nebo telefonicky na čísle +420 602 313 425.
 • Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany hotelu.
 • Současně s potvrzením objednávky je klientovi zaslána výzva k úhradě zálohy nebo zálohová faktura v adekvátní výši ceny pobytu splatná v termínu uvedeném na faktuře.
 • On-line rezervace je závazná. Pro rozsah ujednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace vydaném ubytovatelem.
 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Cenu pobytu může klient uhradit v recepci hotelu v průběhu pobytu v hotovosti nebo kreditní kartou.
 • Cenu pobytu může klient před příjezdem zaplatit bankovním převodem na bankovní účet hotelu.
 • V cenách je zahrnut ubytovací poplatek.
 • Při platbě pobytu rezervovaného prostřednictvím on-line rezervace je třeba zvolit typ platby: platbu prostřednictvím platební karty nebo formou bankovního převodu. Veškeré operace s platební kartou v rámci platební brány probíhají mimo systémy ubytovatele, přístup k citlivým karetním údajům má pouze banka ubytovatele a banka klienta. V případě využití formy bankovního převodu klient obdrží „zálohový list“ na 50% ceny pobytu, jehož splatnost je 3 dny ode dne doručení zálohového listu.
 • Při obsazení dvoulůžkového pokoje nebo apartmá jednou osobou je účtována sleva dle ceníku.
 • Při pobytu dítěte od 3 do 10 let je účtována sleva dle ceníku.
 • Dítě od 0 do 2 let spící spolu s rodiči, či ve vlastní postýlce je zdarma.

Doplňující obchodní podmínky

 • Ceny a služby Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.
 • Zrušení pobytu zákazníkem Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu info@jizerka.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu. U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky. Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
 • Platnost Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

III. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 • Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání všech prostor, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (hotelový řád).
 • Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být zjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Uplynutím 3 měsíců od pobytu reklamační právo zaniká. V případě uplatnění reklamace během této lhůty je ubytovatel povinen reagovat do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ve složitějších případech do 2 měsíců. Klient je povinen poskytnout ubytovateli součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, specifikovat důvody, eventuelně navrhnout způsob vyřízení, pokud se reklamace prokáže jako odůvodněná.
  Klient je povinen při uplatňování reklamace reklamaci řádně zdůvodnit, případně svá skutková tvrzení doložit a dodat příslušné doklady (smlouvu, doklad o zaplacení, atd.). Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby, případně, je-li to z povahy věci možné, v poskytnutí náhradní služby. Není-li možné poskytnout náhradní službu, vrátí ubytovatel cenu této služby klientovi. Klient nemá nárok na vrácení ceny služby, jestliže uplatní reklamaci až po využití služby.
 • V případě, že dojde mezi poskytovatelem ubytovacích služeb a klientem, který má pro ten účel zákonné postavení spotřebitele, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování těchto služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu věcně příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
 • Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly poskytnutím služeb, které požadoval nad rámec ujednané ceny on sám a hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.
 • Klient odpovídá ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou mu způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE
 • Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/jsou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné více náklady na náhradní ubytování jdou k tíži ubytovatele.
 • Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.
 • Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNO POPLATKY

Storno poplatky při zrušení pobytu:

Zrušení zdarma 30 dní před příjezdem.

0 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 30 dní před příjezdem.

50 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 14 dní před příjezdem.

100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 3 dny před příjezdem.

Při předčasném odjezdu je účtován storno poplatek ve výši 100% ze zbývající ceny.

 1. DÁRKOVÉ POUKAZY

1) Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné a musejí být vyčerpané během doby platnosti, která je na poukazu uvedena.
2) Dárkové poukazy je možné zaplatit v hotovosti, platební kartou při osobním převzetí nebo bankovním převodem.
3) Dárkový poukaz zašleme e-mailem nebo poštou až po přijetí 100 % částky ceny poukazu.
4) Dárkové poukazy není možné vyměnit za finanční částku. Nevyčerpaná částka se nevrací ani nevyplácí v hotovosti.
5) Je-li hodnota pobytu vyšší než finanční částka uvedená na dárkovém poukazu, musí klient peněžní rozdíl doplatit.
7) Dárkové poukazy nelze uhradit zaměstnaneckými benefity v podobě benefitních karet či poukázek.
8) V případě, že ubytovatel nemůže z důvodu neplánovaného omezení provozu poskytnout čerpání dárkového poukazu, prodlouží jeho platnost o dobu, která bude minimálně stejně dlouhá, jako bylo neplánované omezení provozu.

VII. ZMĚNY SLUŽEB

1) V letní sezóně, pro sezónu 2021/2022 – od 15.3.2021 do 21.12.2021 je součástí ceny snídaně. Od 22.12.2021 do 20.3.2022 je v ceně ubytování polopenze.

2) Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu. Při zrušení stravy 24 hodin dopředu je sleva dle ceníku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 2. 2021. Odchylky od těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem ujednány výlučně písemnou formou.
 • Předané osobní údaje klienta uvedené v jeho objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem, jehož předmětem je pobyt na Panském domě, či Pyramidě.

Na Jizerce 1.února 2021

Máte dotaz?

  Loading
  Loading